Publications

(†equal contribution, *corresponding)                                              Also see google scholar

2023

99. Ke Ma, Jiaonan Sun, Harindi R. Atapattu, Bryon W. Larson, Hanjun Yang, Dewei Sun, Ke Chen, Kang Wang, Yoonho Lee, Yuanhao Tang, Anika Bhoopalam, Libai Huang, Kenneth R. Graham, Jianguo Mei, Letian Dou*; “Holistic energy landscape management in 2D/3D heterojunction via molecular engineering for efficient perovskite solar cellsScience Advances 2023, in press.

98. Linrui Jin, Alexander D Sample, Dewei Sun, Yao Gao, Shibin Deng, Ran Li, Letian Dou, Teri W Odom, Libai Huang*; “Enhanced Two-Dimensional Exciton Propagation via Strong Light–Matter Coupling with Surface Lattice PlasmonsACS Photonics 2023, DOI:10.1021/acsphotonics.3c00466.

97. Zihao Liang, Sheng-Ning Hsu, Ying Tan, Hamas Tahir, Ho Joong Kim, Kangying Liu, Jacob F Stoehr, Matthias Zeller, Letian Dou, Brett M Savoie, Bryan W Boudouris*; “Significant charge transport effects due to subtle molecular changes in nitroxide radical single crystalsCell Reports Physical Science 2023, 4, 101409.

96. Jiaonan Sun, Ke Ma, Zih‐Yu Lin, Yuanhao Tang, Dharini Varadharajan, Alexander X. Chen, Harindi R. Atapattu, Yoon Ho Lee, Ke Chen, Bryan W. Boudouris, Kenneth R. Graham, Darren J. Lipomi, Jianguo Mei*, Brett M. Savoie*, Letian Dou*; “Tailoring Molecular‐Scale Contact at Perovskite/Polymeric Hole Transporting Material Interface for Efficient Solar CellsAdvanced Materials 2023, DOI:10.1002/adma.202300647.

95. Wenhao Shao, Seok Joo Yang, Kang Wang, Letian Dou*; “Light-Emitting Organic Semiconductor-Incorporated Perovskites: Fundamental Properties and Device ApplicationsThe Journal of Physical Chemistry Letters 2023, 14, 2034-2046.

94. Colton Fruhling, Kang Wang, Sarah Chowdhury, Xiaohui Xu, Jeffrey Simon, Alexander Kildishev, Letian Dou, Xiangeng Meng, Alexandra Boltasseva, Vladimir M. Shalaev*; “Coherent Random Lasing in Subwavelength Quasi-2D PerovskitesLaser & Photonics Reviews 2023, 17, 2200314.

93. Kang Wang, Zih-Yu Lin, Zihan Zhang, Linrui Jin, Ke Ma, Aidan Coffey, Harindi Atapattu, Yao Gao, Jee Yung Park, Zitang Wei, Blake Finkenauer, Chenhui Zhu, Xiangeng Meng, Sarah N. Chowdhury, Zhaoyang Chen, Tanguy Terlier, Thi-Hoai Do, Yan Yao, Kenneth Graham, Alexandra Boltasseva, Tzung-Fang Guo, Libai Huang, Hanwei Gao, Brett Savoie, Letian Dou*; “Suppressing phase disproportionation in quasi-2D perovskite light-emitting diodesNature Communications 2023, 14, 397

92. Blake P. Finkenauer, Yiyuan Zhang, Ke Ma, Jonathan W. Turnley, Jacob Schulz, Martín Gómez, Aidan H. Coffey, Dewei Sun, Jiaonan Sun, Rakesh Agrawal, Libai Huang, Letian Dou*; “Amine-Thiol/Selenol Chemistry for Efficient and Stable Perovskite Solar CellsThe Journal of Physical Chemistry C 2023, 127, 930-938

91. Zihao Liang, Ying Tan, Sheng-Ning Hsu, Jacob F Stoehr, Hamas Tahir, Aaron B Woeppel, Suman Debnath, Matthias Zeller, Letian Dou, Brett M Savoie, Bryan W Boudouris*; “Charge transport and antiferromagnetic ordering in nitroxide radical crystalsMol. Syst. Des. Eng. 2023, 8, 464-472

90. Joshua Thompson*, Victoria Lumsargis, Maja Feierabend, Quichen Zhao, Kang Wang, Letian Dou, Libai Huang, Ermin Malic; “Interlayer exciton landscape in WS2/tetracene heterostructuresNanoscale 2023, 15, 1730-1738

2022

89. Songhao Guo, Yahui Li, Yuhong Mao, Weijian Tao, Kejun Bu, Tonghuan Fu, Chang Zhao, Hui Luo, Qingyang Hu, Haiming Zhu, Enzheng Shi, Wenge Yang, Letian Dou*, Xujie Lü*; “Reconfiguring band-edge states and charge distribution of organic semiconductor–incorporated 2D perovskites via pressure gatingScience Advances 2022, 8, eadd1984

88. Zitang Wei, Xiaokang Wang, Bumjoon Seo, Xuyi Luo, Qixuan Hu, Jack Jones, Matthias Zeller, Kang Wang, Brett M. Savoie, Kejie Zhao, Letian Dou*; “Side-Chain Control of Topochemical Polymer Single Crystals with Tunable Elastic ModulusAngewandte Chemie International Edition 2022, 61, e202213840

87. Daria D Blach, Victoria A Lumsargis, Daniel E Clark, Chern Chuang, Kang Wang, Letian Dou, Richard D Schaller, Jianshu Cao, Christina W Li*, Libai Huang*; “Superradiance and Exciton Delocalization in Perovskite Quantum Dot SuperlatticesNano Letters 2022, 22, 7811-7818

86. Xuyi Luo, Zitang Wei, Bumjoon Seo, Qixuan Hu, Xiaokang Wang, Joseph A. Romo, Mayank Jain, Mukerrem Cakmak, Bryan W. Boudouris, Kejie Zhao, Jianguo Mei, Brett M. Savoie, Letian Dou*;Circularly Recyclable Polymers Featuring Topochemically Weakened Carbon–Carbon Bonds Journal of the American Chemical Society 2022, 144, 16588-16597

85. Yuan Lu, Hao Wang, Yi Chen, Xiangchen Hu, Letian Dou, Qixi Mi, Zhijun Ning, Yi Yu*;Focused ion beam preparation of halide perovskite microscopy specimens: evaluation of the beam induced damage Journal of Physics: Condensed Matter 2022, 34, 414004

84. Aidan H. CoffeySeok Joo YangMartín GómezBlake P. FinkenauerTanguy TerlierChenhui ZhuLetian Dou*;Controlling Crystallization of Quasi-2D Perovskite Solar Cells: Incorporating Bulky Conjugated Ligands Adv. Energy Mater. 2022, 2201501

83. Dongqi Zheng, Mengwei Si, Sou-Chi Chang, Nazila Haratipour, Zhizhong Chen, Adam Charnas, Shouyuan Huang, Kang Wang, Letian Dou, Xianfan Xu, Uygar E. Avci, Peide D. Ye*; “Ultrathin two-dimensional van der Waals asymmetric ferroelectric semiconductor junctionsJournal of Applied Physics 2022 132, 054101.

82. Kang Wang, Letian Dou*; “Colloidal nanocrystals for large-area LEDs.” Nature Nanotechnology 2022, 17, 562-563 . (News & Views)

81. Blake P. Finkenauer, Akriti, Ke Ma, Letian Dou*; “Degradation and Self-Healing in Perovskite Solar CellsACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 24073-24088.

80. Akriti, Zih-Yu Lin, Jee Yung Park, Hanjun Yang, Brett M. Savoie, Letian Dou*; “Anion diffusion in two-dimensional halide perovskitesAPL Materials 2022, 10, 040903. (Editor’s pick)

79. Kang Wang, Xiwen Gong, Yong Sheng Zhao, Sergey Makarov, Barry P Rand, Letian Dou*; “Halide Perovskites for Photonics and Optoelectronics: introduction to special issueOptical Materials Express 2022, 12, 1764-1766.

78. Yunfan Guo, Enzheng Shi*, Jiadi Zhu, Pin-Chun Shen, Jiangtao Wang, Yuxuan Lin, Yunwei Mao, Shibin Deng, Baini Li, Ji-Hoon Park, Ang-Yu Lu, Shuchen Zhang, Qingqing Ji, Zhe Li, Chenguang Qiu, Song Qiu, Qingwen Li, Letian Dou, Yue Wu, Jin Zhang, Tomás Palacios*, Anyuan Cao*, Jing Kong*; “Soft-lock drawing of super-aligned carbon nanotube bundles for nanometre electrical contacts.” Nature Nanotechnology 2022, 17, 278-284.

77. Aihui Liang, Ke Ma, Yao Gao, Letian Dou*; “Tailoring Anchoring Groups in Low-Dimensional Organic Semiconductor-Incorporated PerovskitesSmall Structures 2022, 3, 2100173.

76. Ying Tan, Sheng-Ning Hsu, Hamas Tahir, Letian Dou, Brett M. Savoie, Bryan W. Boudouris*; “Electronic and Spintronic Open-Shell Macromolecules, Quo Vadis?” Journal of the American Chemical Society 2022, 144, 626-647

2021

75. Wenchao Zhao, Sheng-Ning Hsu, Bryan W. Boudouris, and Letian Dou*; “Two-Dimensional Organic Semiconductor-Incorporated Perovskite (OSiP) Electronics.” ACS Applied Electronic Materials 2021, 3, 5155-5164

74. Dong MengRan ZhengYepin ZhaoElizabeth ZhangLetian DouYang Yang*; “Near-infrared Materials: The Turning Point of Organic Photovoltaics.” Advanced Materials 2021, 34, 2107330

73. Akriti, Shuchen Zhang, Zih-Yu Lin, Enzheng Shi, Blake P. Finkenauer, Yao Gao, Alan J. Pistone, Ke Ma, Brett M. Savoie*, Letian Dou*; “Quantifying Anionic Diffusion in Two-Dimensional Halide Perovskites Lateral Heterostructures.” Advanced Materials 2021, 33, 2105183

72. Zitang Wei, Kang Wang, Wenchao Zhao, Yao Gao, Qixuan Hu, Ke Chen, Letian Dou*; “A Selenophene-Containing Conjugated Organic Ligand for Two-Dimensional Halide Perovskite.” Chemical Communications 2021, 57, 11469-11472

71. Aihui Liang, Yao Gao*, Reza Asadpour, Zitang Wei, Blake P. Finkenauer, Linrui Jin, Jiaqi Yang, Kang Wang, Ke Chen, Peilin Liao, Chenhui Zhu, Libai Huang, Bryan W. Boudouris, Muhammad A. Alam, Letian Dou*; “Ligand-Driven Grain Engineering of High Mobility Two-Dimensional Perovskite Thin Film Transistors.” Journal of the American Chemical Society 2021, 143, 15215–15223

70. Sheng-Ning Hsu, Wenchao Zhao, Yao Gao, Akriti, Mauricio Segovia, Xianfan Xu, Bryan W. Boudouris*, Letian Dou*; “Thermoelectric Performance of Lead-Free Two-Dimensional Halide Perovskites Featuring Conjugated Ligands.” Nano Letters 2021, 21, 7839–7844

69. Yunfan GuoYuxuan LinKaichen XieBiao YuanJiadi ZhuPin-Chun ShenAng-Yu LuCong SuEnzheng ShiKunyan ZhangChangan HuangFuHaowei XuZhengyang Cai, Ji-Hoon ParkQingqing JiJiangtao Wang, Xiaochuan DaiXuezeng TianShengxi HuangLetian DouLiying Jiao, Ju LiYi YuJuan-Carlos IdroboTing CaoTomás Palacios, Jing Kong*; “Designing Artificial Two-Dimensional Landscapes via Atomic-Layer Substitution.” PNAS 2021,

68. Yao Gao, Letian Dou*; “Organic semiconductor-incorporated two-dimensional halide perovskites.” National Science Review 2021, 9, nwab111.

67. Ke Ma, Harindi R. Atapattu, Qiuchen Zhao, Yao Gao, Blake P. Finkenauer, Kang Wang, Ke Chen, So Min Park, Aidan H. Coffey, Chenhui Zhu, Libai Huang, Kenneth R. Graham, Jianguo Mei*, Letian Dou*; “Multi-Functional Conjugated Ligand Engineering for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells.” Advanced Materials 2021, 33, 2100791.

66. Kang Wang, Jee Yung Park, Akriti,  Letian Dou*; “Two‐dimensional halide perovskite quantum‐well emitters: A critical review.” EcoMat 2021, 3, e12104.

65. Akriti, Enzheng Shi, Stephen B. Shiring, Jiaqi Yang, Cindy L. Atencio-Martinez, Biao Yuan, Xiangchen Hu, Yao Gao, Blake P. Finkenauer, Alan J. Pistone, Yi Yu, Peilin Liao, Brett M. Savoie, Letian Dou*; “Layer-by-Layer Anionic Diffusion in Two-Dimensional Halide Perovskite Vertical Heterostructures”, Nature Nanotechnology 2021, 16, 584-591.

64. Kang Wang, Linrui Jin, Yao Gao, Aihui Liang, Blake P. Finkenauer, Wenchao Zhao, Zitang Wei, Chenhui Zhu, Tzung-Fang Guo, Libai Huang, Letian Dou*; “Lead-Free Organic-Perovskite Hybrid Quantum Wells for Highly Stable Light-Emitting Diodes”, ACS Nano 2021, 15, 6316–6325.

63. Aihui Liang, Kang Wang, Yao Gao, Blake P. Finkenauer, Chenhui Zhu, Linrui Jin, Libai Huang, Letian Dou*; “Highly Efficient Halide Perovskite Light-Emitting Diodes via Molecular Passivation”, Angewandte Chemie International Edition 2021, 60, 8337-8343.

62. Ke Ma, Sheng-Ning Hsu, Yao Gao, Zitang Wei, Linrui Jin, Blake P. Finkenauer, Libai Huang, Bryan W. Boudouris,* Jianguo Mei,* Letian Dou*; “Organic Cation Engineering for Vertical Charge Transport in Lead-Free Perovskite Quantum Wells”, Small Science 2021, 1, 2000024.

61. Blake P. Finkenauer, Yao Gao, Xiaokang Wang, Yue Tian, Zitang Wei, Chenhui Zhu, David J. Rokke, Linrui Jin, Lei Meng, Yang Yang, Libai Huang, Kejie Zhao, Letian Dou*; “Mechanically Robust and Self-Healable Perovskite Solar Cells”, Cell Reports Physical Science 2021, 2, 100320.

60. Xin Li PhuahJaehun ChoAkritiLetian DouWolfgang RheinheimerR Edwin GarcíaXinghang Zhang, Haiyan Wang*; “Field-assisted growth of one-dimensional ZnO nanostructures with high defect density”, Nanotechnology 2021, 32, 095603.

2020

59. Enzheng Shi, Biao Yuan, Stephen B. Shiring, Yao Gao, Akriti, Yunfan Guo, Cong Su, Minliang Lai, Peidong Yang, Jing Kong, Brett M. Savoie*, Yi Yu*, Letian Dou*; “Two-dimensional halide perovskite lateral epitaxial heterostructures”, Nature 2020, 580, 614-620.

58. Enzheng Shi, Letian Dou*; “Halide Perovskite Epitaxial Heterostructures”, Accounts of Materials Research 2020, 1, 213-224.

57. Akriti, Shuchen Zhang, Letian Dou*; “Understanding phase transition dynamics paves the way to halide perovskites nanoelectronics”, MRS Bulletin 2020, DOI: 10.1557/mrs.2020.281.

56. Yao Gao, Zitang Wei, Sheng-Ning Hsu, Bryan W. Boudouris, Letian Dou*; “Two-dimensional halide perovskites featuring semiconducting organic building blocks”, Materials Chemistry Frontiers 2020, 4, 3400-3418.

55. Aidan H. Coffey, Pilsun Yoo, Dong Hee Kim, Akriti, Matthias Zeller, Sona Avetian, Libai Huang, Peilin Liao*, Letian Dou*; “Structural Tunability and Diversity of Two-Dimensional Lead Halide Benzenethiolate”, Chemistry – A European Journal 2020, 26, 6599-6607.

54. Hao Liu, Martin Siron, Mengyu Gao, Dylan Lu, Yehonadav Bekenstein, Dandan Zhang, Letian Dou, A Paul Alivisatos, Peidong Yang*; “Lead halide perovskite nanowires stabilized by block copolymers for Langmuir-Blodgett assembly”, Nano Research 2020, 13, 1453-1458.

53. Xuejing Wang, Xuedan Ma, Enzheng Shi, Ping Lu, Letian Dou, Xinghang Zhang, Haiyan Wang*; “Large-scale Plasmonic Hybrid Framework with Built-in Nanohole Array as Multifunctional Optical Sensing Platforms”, Small 2020, 16, 1906459.

52. Biao Yuan, Enzheng Shi, Chao Liang, Letian Dou, Yi Yu*; “Structural Damage of Two-Dimensional Organic–Inorganic Halide Perovskites”, Inorganics 2020, 8, 13.

51. Shibin Deng, Enzheng Shi, Long Yuan, Linrui Jin, Letian Dou, Libai Huang*; “Long-range exciton transport and slow annihilation in two-dimensional hybrid perovskites”, Nature Communications 2020, 11, 664.

50. Shibin Deng, Jordan M Snaider, Gao Yao, Enzheng Shi, Linrui Jin, Richard D. Schaller, Letian Dou, Libai Huang*; “Long-Lived Charge Separation in Two-dimensional Ligand-Perovskite Heterostructures”, The Journal of Chemical Physics 2020, 152, 044711.

2019

49. Yao Gao, Enzheng Shi, Shibin Deng, Stephen B. Shiring, Jordan M. Snaider, Chao Liang, Biao Yuan, Ruyi Song, Svenja M. Janke, Alexander Liebman-Peláez, Pilsun Yoo, Matthias Zeller, Bryan W. Boudouris, Peilin Liao, Chenhui Zhu, Volker Blum, Yi Yu, Brett M. Savoie, Libai Huang, Letian Dou*; “Molecular Engineering of Organic-Inorganic Hybrid Perovskites Quantum Wells”, Nature Chemistry 2019, 11, 1151-1157.

48. Yao Gao, Zitang Wei, Pilsun Yoo, Enzheng Shi, Matthias Zeller, Chenhui Zhu, Peilin Liao, Letian Dou*; “Highly Stable Lead-Free Perovskite Field-Effect Transistors Incorporating Linear π-Conjugated Organic Ligands”, Journal of the American Chemical Society 2019, 141, 15577-15585.

47. Akriti, Enzheng Shi and Letian Dou*; “A Leap towards High-Performance 2D Perovskite Photodetectors”, Trends in Chemistry 2019, 1, 365-367.

46. Enzheng ShiShibin DengBiao YuanYao GaoAkritiLong YuanChelsea S. DavisDmitry ZemlyanovYi YuLibai Huang, and Letian Dou*; “Extrinsic and Dynamic Edge States of Two-Dimensional Lead Halide Perovskites”, ACS Nano 2019, 13, 1635-1644.

45. Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Cong Su, Ang-Yu Lu, Marek Hempel, Yimo Han, Qingqing Ji, Yuxuan Lin, Enzheng Shi, Elaine McVay, Letian Dou, David A. Muller, Tomás Palacios, Ju Li, Xi Ling*, and Jing Kong*; “Additive manufacturing of patterned 2D semiconductor through recyclable masked growth”, PNAS 2019, .

2018

44. Jia Lin, Minliang Lai, Letian Dou, Christopher S. Kley, Hong Chen, Fei Peng, Junliang Sun, Dylan Lu, Steven A. Hawks, Chenlu Xie, Fan Cui, A. Paul Alivisatos, David T. Limmer, Peidong Yang*; “Thermochromic halide perovskite solar cells”, Nature Materials 2018, 17, 261-267.

43.  Enzheng Shi, Yao Gao, Blake P. Finkenauer, Akriti, Aidan H. Coffey, Letian Dou*; “Two-Dimensional Halide Perovskites Nanomaterials and Heterostructures”, Chemical Society Reviews 2018, 47, 6046–6072.

42. Minliang Lai, Amael Obliger, Dylan Lu, Christopher S. Kley Connor G. Bischak, Qiao Kong, Teng Lei, Letian Dou, Naomi S. Ginsberg, David T. Limmer, and Peidong Yang*; “Intrinsic anion diffusivity in lead halide perovskites is facilitated by a soft lattice”, PNAS 2018, 115, 11929-11934.

41. Teng Lei, Minliang Lai, Qiao Kong, Dylan Lu, Woochul Lee, Letian Dou, Vincent Wu, Yi Yu, Peidong Yang*; “Electrical and Optical Tunability in All-Inorganic Halide Perovskite Alloy Nanowires”, Nano Letters 2018, 18, 3538–3542.

2017

40. Cun-Zheng Ning, Letian Dou, Peidong Yang;  “Bandgap engineering in semiconductor alloy nanomaterials with widely tunable compositions”, Nature Reviews Materials 2017, 2, 17070.

39. Letian Dou*;  “Emerging two-dimensional halide perovskite nanomaterials”, Journal of Materials Chemistry C 2017, 5, 11165-11173.

38. Daniele M Monahan, Liang Guo, Jia Lin, Letian Dou, Peidong Yang, Graham R Fleming;  “A Room Temperature Coherent Optical Phonon in 2D Electronic Spectra of CH3NH3PbI3 Perovskite is a Possible Cooling Bottleneck”, The Journal of Physical Chemistry Letters 2017, 8, 3211-3215.

37. Letian Dou, Minliang Lai, Christopher S. Kley, Yiming Yang, Connor G. Bischak, Dandan Zhang, Samuel W. Eaton, Naomi S. Ginsberg, Peidong Yang;  “Spatially Resolved Multi-Color CsPbX3 Nanowire Heterojunctions via Anion Exchange”, PNAS 2017, 114, 7216-7221.

36. Zhiqiang Niu, Fan Cui, Yi Yu, Nigel Becknell, Yuchun Sun, Garo Khanarian, Dohyung Kim, Letian Dou, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang;  “Ultrathin Epitaxial Cu@Au Core−Shell Nanowires for Stable Transparent Conductors”, Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 7348-7354.

35. Fan Cui, Letian Dou, Qin Yang, Yi Yu, Zhiqiang Niu, Yuchun Sun, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang;  “Benzoin Radicals as Reducing Agent for Synthesizing Ultrathin Copper Nanowires”, Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 3027-3032.

34. Minliang Lai, Qiao Kong, Connor G. Bischak, Yi Yu, Letian Dou, Samuel W. Eaton, Naomi S. Ginsberg, Peidong Yang; “Structural, optical, and electrical properties of phase controlled cesium lead iodide nanowires”, Nano Research 2017, 10, 1107-1114.

2016

33. Yi Yu, Dandan Zhang, Christian Kisielowski, Letian Dou, Nikolay Kornienko, Yehonadav Bekenstein, A. Paul Alivisatos, Peidong Yang; “Atomic Resolution Imaging of Halide Perovskites”, Nano Letters 2016, 16,7530-7535.

32. Samuel W. Eaton, Minliang Lai, Natalie Gibson, Andrew B. Wong, Letian Dou, Jie Ma, Lin-Wang Wang, Steve Leone, Peidong Yang; “Lasing in Robust Cesium Lead Halide Perovskite Nanowires”, PNAS 2016, 113, 1993-1998.

31. Letian Dou, Fan Cui, Yi Yu, Samuel W. Eaton, Arky Yang, Joaquin Resasco, Christian Schildknecht, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang; “Solution-processed ultra thin copper-reduced graphene oxide core-shell nanowire transparent conductors”, ACS Nano 2016, 10, 2600-2606.

2015

30. Letian Dou†, Andrew B. Wong†, Yi Yu†, Minliang Lai, Nikolay Kornienko, Samuel W. Eaton, Anthony Fu, Connor G. Bischak, Jie Ma, Tina Ding, Naomi S. Ginsberg, Lin-Wang Wang, A. Paul Alivisatos, Peidong Yang; “Atomically Thin Two-dimensional Organic-inorganic Hybrid Perovskites”, Science 2015, 349, 1518-1521.

29. Letian Dou, Yongsheng Liu, Ziruo Hong, Gang Li, Yang Yang; “Solution-processed Low-bandgap Near-IR Conjugated Polymers/molecules for Organic Electronics”, Chemical Reviews 2015, 115, 12633-12665. (Invited review article).

28. Fan Cui, Yi Yu, Letian Dou, Jianwei Sun, Christian Schildknecht, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang; “Ultra-thin colloidal copper nanowires for transparent conductor with high performance”, Nano Letters 2015, 2015, 15, 7610-7615.

27. Dandan Zhang, Samuel W. Eaton, Yi Yu, Letian Dou, Peidong Yang; “Solution-phase Synthesis of Cesium Lead Halide Perovskite Nanowires”, Journal of the American Chemical Society 2015, 137, 9230-9233.

26. Andrew B. Wong, Minliang Lai, Samuel W. Eaton, Yi Yu, Elbert Lin, Anthony Fu, Letian Dou, Peidong Yang; “Growth and Anion Exchange Conversion of CH3NH3PbX3 Nanorod Arrays for Light-Emitting Diodes”, Nano Letters 2015, 15, 5519-5524.

25. Yang (Michael) Yang, Wei Chen, Letian Dou, Wei-Hsuan Chang, Hsin-Sheng Duan, Brion Bob, Gang Li, Yang Yang; “Molecular Compatibility Enabling High-Performance Multiple Donor Bulk Heterojunction Solar Cells”, Nature Photonics 2015, 9, 190-198.

24. Wei-Hsuan Chang, Lei Meng, Letian Dou, Jingbi You, Chun-Chao Chen, Yang (Michael) Yang, Eric Patrick Young, Gang Li, Yang Yang; “A Selenophene Containing Benzodithiophene-alt-thienothiophene Polymer for Additive-Free High Performance Solar Cell”, Macromolecules 2015, 48, 562-568.

23. Yongsheng Liu, Qi Chen, Hsin-Sheng Duan, Huanping Zhou, Yang Michael Yang, Huajun Chen, Song Luo, Tze-Bin Song, Letian Dou, Ziruo Hong, Yang Yang; “A dopant-free organic hole transport material for efficient planar heterojunction perovskite solar cells”, Journal of Materials Chemistry A 2015, 22, 11940-11947.

2014

22. Letian Dou, Yonghao Zheng, Xiaoqin Shen, Guang Wu, Kirk Fields, Wan-Ching Hsu, Huanping Zhou, Yang Yang, Fred Wudl; “Single-Crystal Linear Polymers Through Visible Light-Triggered Topochemical Quantitative Polymerization”, Science 2014, 343, 272-277.

(also see Perspectives by Nancy Goroff; “A Clear Path for Polymer Crystallization”, Science 2014, 343, 258.)

21. Letian Dou†, Yang (Michael) Yang†, Jingbi You†, Ziruo Hong, Wei-Hsuan Chang, Gang Li, Yang Yang; “Solution-Processed Hybrid Perovskite Photodetectors with High Detectivity”, Nature Communications 2014, 5, 5404.

20. Jing Gao, Letian Dou, Wei Chen, Chun-Chao Chen, Xuanrong Guo, Jingbi You, Brion Bob, Wei-Hsuan Chang, Joseph Strzalka, Cheng Wang, Gang Li, and Yang Yang; “Improving Structural Order for a High-Performance Diketopyrrolopyrrole-Based Polymer Solar Cell with a Thick Active Layer”, Advanced Energy Materials 2014, 4, 1300739.

19. Jing Gao, Wei Chen, Letian Dou, Chun-Chao Chen, Wei-Hsuan Chang, Yongsheng Liu, Gang Li, and Yang Yang; “Elucidating double aggregation mechanisms in the morphology optimization of Diketopyrrolopyrrole-based narrow bandgap polymer solar cells”, Advanced Materials 2014, 26, 3142-3147.

18. Wei-Hsuan Chang, Jing Gao, Letian Dou, Chun-Chao Chen, Yongsheng Liu, and Yang; “Side-Chain Tunability via Triple Component Random Copolymerization for Better Photovoltaic Polymers”, Advanced Energy Materials 2014, 4, 1300864.

17. Qi Chen, Huanping Zhou, Tze-Bin Song, Song Luo, Ziruo Hong, Hsin-Sheng Duan, Letian Dou, Yongsheng Liu, and Yang Yang; “Controllable self-induced passivation of hybrid lead iodide perovskites toward high performance solar cells”, Nano Letters 2014, 14, 4158-4163.

2013

16. Letian Dou, Jingbi You, Ziruo Hong, Zheng Xu, Gang Li, Robert A. Street, and Yang Yang; “25th Anniversary Article: A Decade of Organic/Polymeric Photovoltaic Research”, Advanced Materials 2013, 25, 6642-6671. (Invited review article)

15. Jingbi You†, Letian Dou†, Ken Yoshimura, Takehito Kato, Kenichiro Ohya, Tom Moriarty, Keith Emery, Chun-Chao Chen, Jing Gao, Gang Li and Yang Yang; “A polymer tandem solar cell with 10.6% power conversion efficiency”, Nature Communications 2013, 4, 1446. (Over 1500 citations)

14. Letian Dou, Wei-Hsuan Chang, Jing Gao, Chun-Chao Chen, Jingbi You and Yang Yang; “A Selenium-Substituted Low-Bandgap Polymer with Versatile Photovoltaic Applications”, Advanced Materials 2013, 25, 825-831. (Over 300 citations)

13. Letian Dou, Chun-Chao Chen, Ken Yoshimura, Kenichiro Ohya, Wei-Hsuan Chang, Jing Gao, Yongsheng Liu, Eric Richard and Yang Yang; “Synthesis of 5H-Dithieno[3,2-b:2’,3’-d]pyran as an Electron-Rich Building Block for Donor-Acceptor Type Low-Bandgap Polymers”, Macromolecules 2013, 46, 3384-3390.

(Selected in SYNFACTS for its important insights in polymer chemistry)

12. Chun-Chao Chen, Letian Dou, Jing Gao, Wei-Hsuan Chang, Gang Li and Yang Yang; “High-performance semi-transparent polymer solar cells possessing tandem structures”, Energy & Environmental Science 2013, 6, 2714-2720.

11. Jingbi You, Letian Dou, Ziruo Hong, Gang Li, Yang Yang; “Recent trends in polymer tandem solar cell research”, Progress in Polymer Science 2013, 38, 1909-1928. (Invited review article)

10. Vladan Jankovic, Yang Yang, Jingbi You, Letian Dou, Yongsheng Liu, Puilam Cheung, Jane P. Chang and Yang Yang; “Active Layer-Incorporated, Spectrally-Tuned Au/SiO2 Core/Shell Nanorod-Based Light Trapping for Organic Photovoltaics”, ACS Nano 2013, 7, 3815–3822.

9. Yongsheng Liu, Yang Yang, Chun-Chao Chen, Qi Chen, Letian Dou, Ziruo Hong, Gang Li and Yang Yang; “Solution-Processed Small Molecules Using Different Electron Linkers for High-Performance Solar Cells”, Advanced Materials 2013, 25, 4657-4662.

8. Yongsheng Liu, Chun-Chao Chen, Ziruo Hong, Jing Gao, Yang (Michael) Yang, Huanping Zhou, Letian Dou, Gang Li, Yang Yang; “Solution-processed small-molecule solar cells: breaking the 10% power conversion efficiency”, Scientific Reports 2013, 3, 3356.

2012

7. Letian Dou†, Jingbi You†, Jun Yang, Chun-Chao Chen, Youjun He, Seiichiro Murase, Tom Moriarty, Keith Emery, Gang Li and Yang Yang; “Tandem polymer solar cells featuring a spectrally matched low-bandgap polymer”, Nature Photonics 2012, 6, 180-185.

(Over 1000 citations; Top 5 worldwide scientific breakthrough of 2012 highlighted in USA Today; “HOT PAPER IN PHYSICS” highlighted by SCIENCEWATCH; and numerous media reports)

6. Letian Dou, Jing Gao, Eric Richard, Jingbi You, Chun-Chao Chen, Kitty C. Cha, Youjun He, Gang Li and Yang Yang; “Systematic Investigation of Benzodithiophene and Diketopyrrolopyrrole Based Low-bandgap Polymers Designed for Single Junction and Tandem Polymer Solar Cells”, Journal of the American Chemical Society 2012, 134, 10071-10079. (Over 300 citations)

5. Chun-Chao Chen†, Letian Dou†, Rui Zhu, Choong-Heui Chung, Tze-Bin Song, Yue Bing Zheng, Steve Hawks, Gang Li, Paul S. Weiss, and Yang Yang; “Visibly Transparent Polymer Solar Cells Produced by Solution Processing”, ACS Nano 2012, 6, 7185-7190.

(Over 200 media coverage including Time magazine, Los Angeles Times; most read article in ACS nano 2012)

4. Jingbi You, Chun‐Chao Chen, Letian Dou, Seiichiro Murase, Hsin‐Sheng Duan, Steve Hawks, Tao Xu, Hae Jung Son, Luping Yu, Gang Li, Yang Yang; “Metal Oxide Nanoparticles as an Electron‐Transport Layer in High‐Performance and Stable Inverted Polymer Solar Cells”, Advanced Materials 2012, 24, 5267-5272.

3. Youjun He, Jingbi You, Letian Dou, Chunchao Chen, Eric Richard, Kitty C Cha, Yue Wu, Gang Li, Yang Yang; “High performance low band gap polymer solar cells with non-conventional acceptor”, Chemical Communications 2012, 48, 7616-7618.

2. Youjun He, Chun-Chao Chen, Eric Richard, Letian Dou, Yue Wu, Gang Li, Yang Yang; “Novel fullerene acceptors: synthesis and application in low band gap polymer solar cells”, Journal of Materials Chemistry 2012, 22, 13391-13394.

2011 and before

1. Yijun Zheng, Jia Zheng, Letian Dou, Wenqiang Qiao, Xinhua Wan; “Synthesis and characterization of a novel kind of near-infrared electrochromic polymers containing an anthraquinone imide group and ionic moieties”, Journal of Materials Chemistry 2009, 19, 8470-8477.